Чингисийн өргөн чөлөө -11
1900-1234 info@transdep.mn
2018-09-06 04:41:48

Хүний нөөцийн стратеги, бодлого

1."Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилга өгөх журам" /2017.09.11/ ТАТАХ

2."Хөдөлмөрийн дотоод журам" /2018.01.16/  ТАТАХ

3."Мэргэжил ур чадварын түвшин тогтоох журам" /2017.06.12/ ТАТАХ

4.“Ажилтны нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр” /2015.09.28/ ТАТАХ

5. "Нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх журам" /2018.10.08/ ТАТАХ

6. "Ажилтныг шагнаж урамшуулах тухай журам" /2015.08.31/ ТАТАХ

7.“Ажилтны сургалтын ба мэдлэг чадвар бий болгох хөтөлбөр” /2015.09.28/ ТАТАХ

8.“Нэгжийн удирдлага, ажилтнуудын ажлын үр дүнг үнэлж, дүгнэх журам” /2018.11.07/ ТАТАХ

9.“Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний журам” /2018.05.17/ ТАТАХ

10. "Хөдөлмөрийн дотоод журам" /2022.01.03/  ТАТАХ

11. "Ажилтан сонгон шалгаруулах журам " /2023.12.08/ ТАТАХ

Дуудлага худалдаа эхлэхийг та
мэдсэн үү?

УЕА шинэ серийн 387 онцлог дугаарын дуудлага худалдаа 4 сарын 18-наас 5 сарын 12 хүртэл ажлын 19 хоногийн турш үргэлжилнэ.