Чингисийн өргөн чөлөө -11
1900-1234 info@transdep.mn
2020-09-17 08:14:45

Хяналт шалгалтын тайлан

Шалгалтад нийт 161 ААНБ хамрагдсанаас 25 "бага", 67 "дунд", 69 "их" эрсдэлтэй дүгнэгдлээ. Тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа эрхлэх хүсэлтэй ААНБ болон хувь хүн, нүүрс худалдан авагч ААНБ-ууд тээвэрлэлтийн нөхцөл шаардлага хангасан аж ахуй нэгж байгууллагуудыг сонгон тээвэрлэлтийг гүйцэтгэнэ. 

  • Шаардлага хангасан-1
  • Шаардлага хангаагүй-0

Дуудлага худалдаа эхлэхийг та
мэдсэн үү?

УЕА шинэ серийн 387 онцлог дугаарын дуудлага худалдаа 4 сарын 18-наас 5 сарын 12 хүртэл ажлын 19 хоногийн турш үргэлжилнэ.