Чингисийн өргөн чөлөө -11
1900-1234 info@transdep.mn
2016-05-16 07:46:37

Монгол улсын хууль

Хуулийн нэр Хуудасны тоо Огноо
1. Аж ахуйн үйл ажиллагааны Тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль

18

2001.02.01

2. Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хууль

16

2003.05.15

3. Хөдөлмөрийн тухай хууль

44

1999.05.14

4. Захиргааны хариуцлагын тухай хууль

29

1992.11.27

5. Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль

9

1995.04.17

6. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль

49

1996.05.27

7. Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль

13

2011.06.16

8. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль

42

2005.12.01

9. Автотээврийн тухай хууль

16

1999.06.04

10. Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль

30

2006.12.15

11.

Авто замын тухай хууль

13

1998.01.02

12. Монгол Улсын захиргааны хариуцлагын тухай хууль /25-р зүйл/

29

1992.11.27

13. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай

26

2015.07.08

14. Авилгын эсрэг хууль

21

2006.07.06

15. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, түүнийг таслан зогсоох талаар төрийн байгууллага, албан тушаалтны хүлээх үүрэг, хариуцлагa

1

 
16. ЦАХИМ ГАРЫН ҮСГИЙН ТУХАЙ

15

2011.12.15

17. НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ

16

2012.01.19

18. ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ  29  2019.06.06

Дуудлага худалдаа эхлэхийг та
мэдсэн үү?

УЕА шинэ серийн 387 онцлог дугаарын дуудлага худалдаа 4 сарын 18-наас 5 сарын 12 хүртэл ажлын 19 хоногийн турш үргэлжилнэ.