Чингисийн өргөн чөлөө -11
1900-1234 info@transdep.mn
2016-06-02 04:14:17

Захирлын тушаал

Нэр Дугаар

Батлагдсан Огноо

1. Техникийн хяналтын үзлэгийн явуулын төвийг ажиллуулах тухай 59 2015.04.20
2. Үйлчилгээний цагийн хуваарийг шинэчлэн батлах тухай 30 2015.02.27
3. Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай 62 2015.04.23
4. Төлбөрт үйлчилгээний тариф батлах тухай 75 2015.05.13
5. Албан хэрэг хөтлөлтийн журмыг шинэчлэн батлах тухай 118 2015.06.30
6. Хот хоорондын ачаа тээврийн талаар авах арга хэмжээний тухай 42 2016.02.01
7. "Аймгийн Автотээврийн төв"-ийн нийтлэг дүрэм батлах тухай 129 2016.05.13
8. Үнэ, тариф тогтоох тухай 43 2016.02.01
9. Журам батлах тухай /Улс хоорондын тээвэрлэлтэд хяналт тавих, харилцан мэдээлэл солилцох журам/ 55, 75 2016.02.18
10. Байршил тогтоох төхөөрөмжийн үнэ батлах тухай 337 2016.12.15
11. Зөвшөөрлийн бичгийн үнийг түр хугацаатай шинэчлэн өөрчлөх тухай 330 2016.12.07
12. Үйлчилгээний үнэ, хөлсний тухай 304 2016.11.17
13. Хөдөлмөрийн дотоод журам 25 2018.01.16
14. Үйлчилгээний үнэ, хөлс тогтоох тухай 51 2018.02.06
15. Улс, хот хоорондын нийтийн тээврийн үйлчилгээний чиглэлд аяллын дугаар олгох тухай 94 2018.03.29
16. Дамжин өнгөрөх тээвэрлэлт гүйцэтгэх зөвшөөрлийн бичигний талаар авах карим арга хэмжээний тухай   269 2019.09.09
17. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн журам шинэчлэн батлах тухай   180 2021.08.02
18. Ёс зүйн дүрэм батлах тухай A/207 2021.09.13
19. Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн явцад үүссэн баримт бичгээр хадгаламжийн нэгж үүсгэх, хадгалах, хамгаалах, лавлагаа, хуулбар олгох журам A / 86

2017.03.09

20. Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах салбар зөвлөлийг байгуулах тухай A / 22

2021.01.20

21. Сахилгын шийтгэл оногдуулах тухай Б / 87

2022.03.14

22. Тээврийн нэгдсэн системд бүртгэх, бүртгэлээс хасах тухай А / 98

2022.04.22

23. Захирлын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн ажиллах журам шинчлэн батлах тухай  A/71  2022.03.14
24. Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинчлэн батлах тухай А/181 2022.07.25
25. Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай А/175 2022.07.18

Дуудлага худалдаа эхлэхийг та
мэдсэн үү?

УЕА шинэ серийн 387 онцлог дугаарын дуудлага худалдаа 4 сарын 18-наас 5 сарын 12 хүртэл ажлын 19 хоногийн турш үргэлжилнэ.