Чингисийн өргөн чөлөө -11
1900-1234 info@transdep.mn
2022-07-01 03:59:57

Тайлан

Нэр
1. Автотээврийн үндэсний төвийн 2021 оны жилийн эцсийн тайлан
2. Автотээврийн үндэсний төвийн 2022 оны улс хоорондын ачаа тээврийн статистик мэдээ
3. Автотээврийн үндэсний төвийн 2022 онд төлсөн ногдол ашгийн тайлан
4. Автотээврийн үндэсний төвд 2022 онд ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ
5. Автотээврийн үндэсний төвд үндэсний аудитын газраас ирүүлсэн зөвлөмжийн биелэлт
6. Автотээврийн үндэсний төвийн 2022 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан
7. Автотээврийн үндэсний төвийн 2022 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланд ЗТХЯ-ХШҮДАГ-аас хийсэн үнэлгээний тайлан
8. Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгж байгууллагын зорилтот түвшин, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан, тайлбарын хамт (Бүтэн жилээр,Хагас жилээр,Улирал бүр,Сар бүр)
9. Сэтгэл ханамжийн судалгааны тайлан
10. Өмчлөлийн бүртгэлийн жагсаалт
11. Түрээсийн орлогын тайлан
12. 2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын зөвлөмжийн биелэлт
13. Төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгаан
14. 3-р улирлын судалгааны тайлан
15. Сэтгэл ханамжийн судалгааны тайлан
16. "ЦАХИЛГААН АВТОМАШИНЫ 100 КМ -Т ЗАРЦУУЛАХ БАТАРЕЙН ЦЭНЭГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ” СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН
17. МОТОЦИКЛООР ҮЙЛДЭГДСЭН ЗАМ ТЭЭВРИЙН ОСОЛ ГЭМТЛИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН
18. МОНГОЛ УЛСАД МАШИН ҮЙЛДВЭРЛЭХ, УГСРАХ БОЛОМЖ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮР АШГИЙН СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН
19. "ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ШИНЭ ТЕХНИК, ТЕХНОЛОГИЙН СТАНДАРТ БОЛОВСРУУЛАХ” СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН
20. Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээнд
21. Түрээсийн орлогын тайлан
22. Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшиний төлөвлөгөө
23. 2023 оны 1-р улирлын өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан
24. Түрээсийн орлогын тайлан
25.  Санхүүгийн тайлан
26.  Үйл ажиллагаатай холбоотой иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн санал, хүсэлт, гомдлын танилцуулга
27. Сэтгэл ханамжийн судалгаа
28. Хувийн ашиг сонирхлын урьчилсан мэдүүлэг хянуулсан тухай
29. Үйл ажиллагааны 2022 оны жилийн эцсийн байдлаа ХШҮ хийсэн ажлын товч тайлан
30. 2023 оны 9-р сарын байдлаар өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан
31. 3-р улирлын байдлаар өмчийн бүртгэлийн жагсаалт
32. СОНГИНОХАЙРХАН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ТӨВ ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН СУДАЛГАА
33. “АВТО ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛД СУУРИЛУУЛАХ УТАА ШҮҮГЧИЙГ ДОТООДОД ҮЙЛДВЭРЛЭХ БОЛОМЖ"
34. 2022 оны Санхүүгийн Аудитын тайлан

Дуудлага худалдаа эхлэхийг та
мэдсэн үү?

УЕА шинэ серийн 387 онцлог дугаарын дуудлага худалдаа 4 сарын 18-наас 5 сарын 12 хүртэл ажлын 19 хоногийн турш үргэлжилнэ.