Чингисийн өргөн чөлөө -11
1900-1234 info@transdep.mn
2022-06-09 06:46:28

Хууль, дүрэм, журмын жагсаалт

БАЙГУУЛЛАГАД МӨРДӨГДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ

 

 

 

 

Баримт бичгийн нэр

Баримт бичгийн тэмдэглэл, дугаар

Баталсан хүний          нэр

Албан тушаал

 Баталсан огноо

Татах

1

2

3

4

5

6

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛИУД

1

Нийгмийн      даатгалын     тухай хууль

 

Улсын Их Хурал

1994.05.31

13

2

Хэмжлийн     нэгдмэл    байдлыг хангах тухай хууль

 

Улсын Их Хурал

1994.12.22

16

3

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль

 

 

Улсын Их Хурал

 

1995.04.17

 

-

4

Төрийн    болон    орон    нутгийн өмчийн тухай хууль

 

Улсын Их Хурал

1996.05.27

48

5

Автотээврийн тухай хууль

 

Улсын Их Хурал

1999.06.04

14

6

Тэтгэврийн                  даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны тухай

 

Улсын Их Хурал

 

1999.06.10

5

7

Иргэний хууль

 

Улсын Их Хурал

2002.01.10

124

8

Төрийн хяналт шалгалтын тухай

 

Улсын Их Хурал

2003.01.03

14

9

Стандартчилал,           тохирлын үнэлгээний тухай хууль

 

Улсын Их Хурал

2003.05.15

13

10

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн херөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль

 

Улсын Их Хурал

 

2005.12.01

 

37

11

Хувь    хүний    орлогын    албан татварын          тухай          хууль

/шинэчилсэн найруулга/

 

Улсын Их Хурал

2006.06.16

 

14

12

Аж    ахуйн    нэгжийн    орлогын албан татварын тухай хууль

 

Улсын Их Хурал

2006.06.29

117

 

 

/шинэчилсэн найруулга/

 

 

 

 

13

Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хууль

 

Улсын Их Хурал

2010.06.24

4

14

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль

/шинэчилсэн найруулга/

 

Улсын Их Хурал

 

2010.11.25

47

15

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай

 

Улсын Их Хурал

2011.06.16

12

16

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

 

 

Улсын Их Хурал

 

 

2012.01.19

 

 

15

17

Шилэн дансны тухай хууль

 

Улсын Их Хурал

2014.07.01

7

18

Монгол хэлний тухай хууль

 

Улсын Их Хурал

2015.02.12

10

19

Аудитын тухай хууль

/шинэчилсэн найруулга/

 

Улсын Их Хурал

2015.06.19

12

20

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай

/шинэчилсэн найруулга/

 

Улсын Их Хурал

2015.06.19

12

21

Захиргааны ерөнхий хууль

 

Улсын Их Хурал

2015.06.19

38

22

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль / шинэчилсэн найруулга /

 

Улсын Их Хурал

 

2015.07.08

 

24

23

Хөгжлийн                         бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль

 

Улсын Их Хурал

2015.11.26

13

24

Зөрчлийн          тухай          хууль

/ шинэчилсэн найруулга /

 

Улсын Их Хурал

2017.05.11

97

25

Зерчлийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

 

Улсын Их Хурал

2017.05.18

4

26

Зөрчил     шалган     шийдвэрлэх тухай

 

Улсын Их Хурал

2017.05.18

38

27

Зерчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

 

Улсын Их Хурал

 

2017.05.18

 

1

28

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль

 

Улсын Их Хурал

2020.04.24

33

29

Хөдөлмөрийн тухай хууль

 

Улсын Их

2021.07.02

58

 

 

 

 

Хурал

 

 

Засгийн газрын тогтоол

1

Улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон болон лицензтэй нэвтрүүлэх барааны кодолсон жагсаалт, журам батлах тухай

54

 

Засгийн газар

 

2001.03.14

 

51

2

Стандартчилал,           тохирлын үнэлгээний ажлыг боловсронгуй болгох зарим арга хэмжээний тухай

127

 

Засгийн газар

 

2005.06.14

 

 

 

1

3

Улс хоорондын тээвэрлэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

257

Засгийн газар

2006.10.25

 

1

4

Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай

143

Засгийн газар

2009.09.29

8

5

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам /тогтоолын хавсралт/

311

 

 

Засгийн газар

 

 

2011

 

 

5

6

Таван толгой нүүрсний уурхайг түшиглэн гаалийн хяналтын бүс байгуулах ажлыг зохион байгуулах тухай

225

 

Засгийн газар

 

2013.06.22

 

2

7

Төсвийн байгууллагуудад хийх бүтэц, зохион байгуулалтын зарим арга хэмжээний тухай

55

 

Засгийн газар

2015.02.09

 

6

8

Дотоод аудитын дүрэм батлах тухай

483

Засгийн газар

2015.12.14

9

9

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, Нийтлэг станғдартыг тогтоох тухай журам

29

 

Засгийн газар

 

2016.01.11

 

10

10

Автотээврийн             хэрэгслийг техникийн хяналтын үзлэгт оруулах давтамж, оношилгооны төлбөрийн хэмжээг батлах тухай

213

 

Засгийн газар

 

2016.12.28

 

2

11

Цахим хэлбэрээр албан хэрэг хөтлөх нийтлэг журам

111

Засгийн газар

2017.04.12

9

12

Төрийн цахим мэдээллийн санг

159

Засгийн газар

2017.07.06

5

 

 

бүрдүүлэх, ашиглах журам

 

 

 

 

13

Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ,

үнэлгээ хийх нийтлэг журам

206

 

Засгийн газар

 

2020.12.09

 

37

14

Стратеги төлөвлөгөө

боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах журам

216

Засгийн газар

2020.12.16

5

15

Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө           боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг                     тогтоох, тайлан гаргах журам

217

 

 

Засгийн газар

 

 

2020.12.16

 

 

5

16

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн

төлөвлөгөөг            боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл,

үр     дүн,    мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам

218

 

 

Засгийн газар

 

 

2020.12.16

 

 

8

17

Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам

246

Засгийн газар

2020.12.30

42

18

Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх журам

226

 

Засгийн газар

 

2021.08.04

 

13

19

Монгол улсын 2022 оны төсвийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

388

 

Засгийн газар

 

2021.12.22

 

5

Конвенц

1

Олон улсын хоорондын авто замаар ачаа тээвэрлэх гэрээний тухай конвенц

 

 

1956.05.19

 

11

2

Замын       хөдөлгөөний      тухай конвенц

 

 

1968.11.08

57

3

ТИР карнейн хүрээнд барааг олон улсын хэмжээнд тээвэрлэх тухай конвенц

 

 

 

1975.11.14

 

47

4

Стамбулын конвенц

 

 

1993.11.27

28

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

1

БНМАУ-ЫН Засгийн газар, БНХАУ-ын засгийн газар хоорондын             автотээврийн хэлэлцээр

 

Хоёр орны Засгийн Газрын Телеелегчид

 

1991.06.24

 

7

 

2

БНМАУ-ЫН Засгийн газар, БНХАУ-ын засгийн газар хоорондын             автотээврийн хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх тухай протокол

 

Хоёр орны Засгийн Газрын Телеелегчид

 

1991.06.24

 

 

2

3

Монгол улс Хятад улсын нутаг дэвсгэрээр далайд гаргах болон буцах дамжин өнгөрөх тээвэр хийх тухай БНМАУ-ын Засгийн Газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

 

 

Хоёр орны Засгийн Газрын телеөлөгчид

 

 

1991.08.26

 

 

7

4

Монгол улс, Оросын холбооны улсын нутгаар дамжин тээвэр хийж, далайд гаргах тухай Монгол Улсын Засгийн Газар, Оросын холбооны улсын Засгийн Газар хоорондын хэлэлцээр

 

 

Хоёр орны Засгийн Газрын Телеелегчид

 

 

1992.10.19

 

 

 

6

5

Дамжин өнгөрөх журмын тухай Монгол Улсын засгийн

газар, БН Казакастан Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

 

Хоёр орны Засгийн Газрын төлөөлөгчид

 

1993.10.22

 

 

5

6

Улсын                     автотээврийн харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Украин Улсын Засгийн Газар хоорондын хэлэлцээр

 

Хоёр орны Засгийн Газрын төлөөлөгчид

 

1995.06.27

 

 

10

7

Тээврийн салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол улсын Засгийн Газар, БНАСАУ-ын Засгийн Газар хоорондын хэлэлцээр

 

Хоёр орны Засгийн Газрын төлөөлөгчид

 

1996.05.10

 

 

4

8

Олон улсын автотээврийн харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн Газар, БН Турк Улсын Засгийн Газар хоорондын хэлэлцээр

 

Хоёр орны Засгийн Газрын Телеөлөгчид

 

 

2002.06.02

 

 

9

9

Олон улсын автотээврийн харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БН Беларусь Улсын Засгийн Газар хоорондын хэлэлцээр

 

Хоёр орны Засгийн Газрын Телеөлөгчид

 

 

2003.12.10

 

 

8

 

10

Олон улсын автотээврийн харилцааны тухай Монгол улсын Засгийн Газар, БН Киргиз Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

 

Хоёр орны Засгийн Газрын төлөөлөгчид

 

2004.03.01

 

 

7

11

Монгол Улсын Засгийн Газар, БНХАУ-ын Засгийн Газар хоорондын             автотээврийн хэлэлцээр

 

Хоёр орны Засгийн Газрын Телеөлөгчид

 

2011.06.16

 

8

12

Монгол Улсын Засгийн Газар, БНХАУ-ын Засгийн Газар хоорондын             автотээврийн хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх тухай Монгол улсын ЗТБХБЯам, БНХАУ-ын Зам тээврийн яам хоорондын протокол

 

 

Хоёр орны Засгийн Газрын Телеөлөгчид

 

 

2011.06.16

 

 

 

7

13

Монгол Улс, Оросын холбооны Улсын хил орчмын нутагт зорчигч болон түүний ачаа, тээшний                тээвэрлэлтийг Гүйцэтгэх журам тогтоох тухай Монгол Улсын ЗТЯ,Оросын холбооны Улсын Тээврийн яам хоорондын протокол

 

 

 

Хоёр орны Засгийн Газрын Телеөлөгчид

 

 

 

2013.08.09

 

 

 

8

Сайдын тушаал

1

"Мэргэшсэн жолоочийн шалгалт авах, үнэмлэх олгох журам

161/229

Зам,        тээвэр барилга,       хот байгуулалтын сайд, Боловсрол соёл    шинжлэх ухааны сайдын хамтарсан

2010.05.07

 

 

 

17

2

Зөвлөмж батлах тухай

153

Зам,    тээврийн хөгжлийн сайд

2011.05.25

30

3

Улс хоорондын байнгын aчaa тээвэрлэлтийн талаар авах арга хэмжээний тухай

11

Зам     тээврийн сайд

 

2013.01.18

 

11

4

Зөвшөөрлийн бичгийн талаар aвax apra хэмжээний тухай

261

Зам     тээврийн сайд

2013.11.28

1

5

Зам, тээврийн салбарын аюулгүй ажиллагаа, тээврийн аюулгүй байдлыг өндөржүүлэх

07

Зам, тээврийн сайд

2014.12.23

 

 

3

 

 

тухай

 

 

 

 

6

Тогтоолын хэрэгжилтийг хангах тухай

65

Зам     тээврийн сайд

2015.03.13

2

7

Зөвлөмж батлах тухай

339

Зам     тээврийн сайд

2015.12.10

6

8

Авто                        үйлчилгээний байгууллагад ангилал тогтоох журам батлах тухай

90

Зам,тээврийн caйд

 

2016.04.12

 

17

9

Хууль,                       шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай

18

Зам,    тээврийн хөгжлийн сайд

2016.09.07

 

3

10

Осол зөрчлийн талаарх мэдээллийг шуурхай дамжуулж ажиллах тухай

30

Зам     тээврийн хөгжлийн сайд

 

2016.09.20

 

3

11

Автотээврийн      талаар      авах зарим арга хэмжээний тухай

62

Зам,    тээврийн хөгжлийн сайд

2016.10.26

4

12

Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээний жагсаалт батлах тухай

76

Зам     тээврийн хөгжлийн сайд

 

2016.11.09

 

4

13

Үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай

61

Зам, тээврийн хөгжлийн сайд

 

2017.03.31

 

6

14

Шалгалтын мерөөр авах зарим арга хэмжээний тухай

95

Зам, тээврийн хөгжлийн сайд

2017.05.11

1

15

Аудитын                    зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

96

Зам, тээврийн хөгжлийн сайд

 

2017.05.11

 

2

16

Монгол улс болон БНХАУ-ын хооронд байнгын ачаа тээвэрлэлт                    гүйцэтгэх автотээврийн хэрэгсэлд зорчих зөвшөөрлийн бичиг олгох журам

173

 

Зам, тээврийн хөгжлийн сайд

 

 

2019.06.14

 

 

5

17

Хот хоорондын нийтийн тээвэрлэлтийн                  чиглэл, чиглэлийн зураглал батлах тухай

232

 

Зам, тээврийн хөгжлийн сайд

 

2019.07.03

 

3

18

Хот хоорондын нийтийн тээвэрлэлтийн                  чиглэл, чиглэлийн зураглал батлах тухай

270

 

Зам, тээврийн хөгжлийн сайд

 

2019.08.27

 

8

19

Бүс нутгийн логистикийн төвийн

342

Зам, тээврийн

2019.11.12

3

 

 

үйл     ажиллагааг     өргөжүүлэх тухай

 

хөгжлийн сайд

 

 

20

Ачаа,    зорчигч    тээвэрлэлтийн жишиг тариф батлах тухай

374

Зам, тээврийн хөгжлийн сайд

2019.12.13

2

21

Жишиг норм батлах тухай

390

Зам, тээврийн хөгжлийн сайд

2019.12.30

1

22

Автотээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигч тээвэрлэх дүрэм шинэчлэн батлах тухай

А/24

Зам, тээврийн хөгжлийн сайд

 

2020.01.30

 

31

23

Журам, маягт, загвар шинэчлэн батлах тухай

А/50

Зам, тээврийн хөгжлийн сайд

2020.02.21

10

24

Чиглэлд нэмэлт оруулах тухай

А/148

Зам, тээврийн хөгжлийн сайд

2020.08.07

3

25

Чиглэлд нэмэлт оруулах тухай

А/174

Зам, тээврийн хөгжлийн сайд

2020.09.15

2

26

Зорчигч        тээврийн        ажил, үйлчилгээг сайжруулах тухай

200

Зам, тээврийн хөгжлийн сайд

2020.10.22

2

27

Автотээврийн             хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам

222

Зам, тээврийн хөгжлийн сайд

 

2020.11.18

 

20

28

Тээврийн                    хэрэгслийн бүртгэлийн системийн үйл ажиллагааг зохицуулах журам шинэчлэн батлах тухай

А/21

 

Зам, тээврийн хөгжлийн сайд

 

2021.02.18

 

8

29

Журам батлах тухай

58

Монгол улсын шадар сайд

2021.06.02

24

30

Журам батлах тухай

А/87

Зам, тээврийн хөгжлийн сайд

2021.06.14

21

31

Зам, тээврийн салбарын статистикийн мэдээлэл авах, мэдээллийн сан бий болгох загвар, маягт, нөхөх заавар, үзүүлэлт батлах тухай

А/93

 

Зам, тээврийн хөгжлийн сайд

 

 

2021.06.21

 

 

2

32

Дүрэмд       нэмэлт,      өөрчлөлт оруулах тухай

А/124

Зам, тээврийн хөгжлийн сайд

2021.08.05

6

33

Журамд      нэмэлт,      өөрчлөлт оруулах тухай

А/136

Зам, тээврийн хөгжлийн сайд

2021.08.17

2

34

Байгууллагын архивын үйл ажиллагааны нийтлэг журам батлах тухай

А/222

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд

 

2021.10.06

 

69

35

Журам батлах тухай

А/191

Хөдөлмөр,

2021.12.06

10

 

 

 

 

нийгмийн хамгааллын сайд

 

 

36

Дундаж     цалин     тодорхойлох журам батлах тухай

А/192

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд

 

2021.12.06

 

6

37

Ажлын цагийн нэмэгдэл бодох журам батлах тухай

А/193

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд

 

2021.12.06

 

3

38

Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг, оношлогоо явуулах журам батлах тухай

А/199

Зам, тээврийн хөгжлийн сайд

 

2021.12.31

 

10

Үйлдвэрийн газрын захирлын тушаал

1

Аймгийн автотээврийн төвийн нийтлэг дүрэм батлах тухай

А/115

Автотээврийн үндэсний төвийн захирал

 

2015.06.24

 

7

2

Шагнаж     урамшуулах     журам батлах тухай

А/177

Автотээврийн үндэсний төвийн захирал

 

2015.08.31

 

6

3

Замын-Үүд     салбарын    дүрэм батлах тухай

А/487

Автотээврийн үндэсний төвийн захирал

 

2015.09.10

 

5

4

Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрэм батлах тухай

А/199

Автотээврийн үндэсний төвийн захирал

 

2015.09.22

 

4

5

Архивын дүрэм батлах тухай

A/207

Автотээврийн үндэсний төвийн захирал

 

2015.09.28

 

4

6

Тээврийн                    хэрэгслийн хураагдсан улсын дугаарын устгах дахин ашиглах боломжгүй болгох журам батлах тухай

А/217

 

Автотээврийн үндэсний төвийн захирал

 

 

2016.08.12

 

 

3

7

Шуурхай    ажиллагааг    зохион байгуулах журам

А/305

Автотээврийн үндэсний төвийн захирал

 

2016.11.18

 

6

8

Захирлын                    зөвлөлийн бүрэлдэхүүн ажиллах журам

А/123

Автотээврийн үндэсний төвийн захирал

 

2017.03.31

 

5

 

9

Баримт     бичиг     боловсруулах журам батлах тухай

А/158

Автотээврийн үндэсний төвийн захирал

 

2017.05.04

 

16

10

Залруулах                    сэргийлэх ажиллагааны журам батлах тухай

А/172

Автотээврийн үндэсний төвийн захирал

 

2017.05.22

 

14

11

Ажилтны мэргэжил, ур чадварын түвшин тогтоох журам батлах

А/206

Автотээврийн үндэсний төвийн захирал

 

2017.06.12

 

14

12

Хөдөлмөрийн                  аюулгүй ажиллагааны зааварчилга өгөх журам батлах тухай

А/276

Автотээврийн үндэсний төвийн захирал

 

2017.09.11

 

10

13

Баримт бичгийн нэгдсэн санг эрхлэн хөтлөх журам

А/297

Автотээврийн үндэсний төвийн захирал

 

2017.10.02

 

14

14

Судалгаа, хөгжил чанарын удирдлагын төвийн дүрэм батлах тухай

А/339

Автотээврийн үндэсний төвийн захирал

 

2017.11.08

 

7

15

Тохирлын                   үнэлгээний

удирдлагын             тогтолцооны бүртгэлийг хянах журам

А/410

Автотээврийн үндэсний төвийн захирал

 

2017.12.27

 

9

16

Тохирлын үнэлгээний боловсон хүчний журам батлах тухай

А/408

Автотээврийн үндэсний төвийн захирал

 

2017.12.27

 

14

17

 

ехникийн хяналтын үзлэгийн хэмжих хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж,програм хангамжийг ашиглах журам батлах тухай

А/406

 

Автотээврийн үндэсний төвийн захирал

 

 

2017.12.27

 

 

13

18

Тохирлын                   үнэлгээний удирдлагын тогтолцоонд дүн шинжилгээ хийх журам

А/407

Автотээврийн үндэсний төвийн захирал

 

2017.12.27

 

10

19

Тээврийн хэрэгсэлтэй харьцах журам батлах тухай

А/409

Автотээврийн үндэсний төвийн захирал

 

2017.12.27

 

10

20

2018-2022        оны        хөгжлийн хөтөлбөр батлах тухай

А/414

Автотээврийн үндэсний төвийн захирал

 

2017.12.27

 

6

21

Ажилтныг шагнаж урамшуулах журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

А/32

Автотээврийн үндэсний төвийн захирал

 

2018.01.22.

 

1

22

Гэрээний    үүргийн   биелэлтийг

А/319

Автотээврийн

2018.01.22.

15

 

 

дүгнэх журам

 

үндэсний төвийн захирал

 

 

23

Хяналт шинжилгээ үнэлгээний журам

А/146

Автотээврийн үндэсний төвийн захирал

 

2018.05.17.

 

17

24

Баталгаажуулалтын үйл явцын журам

А/177

Автотээврийн үндэсний төвийн захирал

 

2018.06.05

 

11

25

Хөдөлгөөний              удирдлага, хяналтын үйл ажиллагааны журам

А/187

Автотээврийн үндэсний төвийн захирал

 

2018.06.07

 

13

26

Дотоод хяналт шалгалт зохион байгуулах журам батлах тухай

А/189

Автотээврийн үндэсний төвийн захирал

 

2018.06.11

 

5

27

Дотоод аудитын ажиллах журам

А/369

Автотээврийн үндэсний төвийн захирал

 

2018.06.11

 

5

28

Мэргэшсэн жолоочийн цахим программын үйл ажиллагааг зохицуулах журам

А/286

Автотээврийн үндэсний төвийн захирал

 

2018.09.20.

 

3

29

Нийгмийн      баталгааг     хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх журам

А/303

Автотээврийн үндэсний

төвийн захирал

 

2018.10.08.

 

8

30

Захирлын шуурхай зөвлөгөөн зохион байгуулах журам

А/311

Автотээврийн үндэсний төвийн захирал

 

2018.10.22.

 

12

31

Нэгжийн                      удирдлага, ажилтнуудын ажлыг үнэлж дүгнэх журам

А/334

Автотээврийн үндэсний төвийн захирал

 

2018.11.07.

 

21

32

Цахим     мэдээллийн     аюулгүй байдлын журам

А/348

Автотээврийн үндэсний төвийн захирал

 

2018.11.23

 

12

33

Албан      тушаалын      ангилал зэрэглэл тогтоох тухай

А/09

Автотээврийн үндэсний

төвийн захирал

 

2019.01.08

 

7

34

Хот хоорондын нийтийн тээврийн үйлчилгээг зохион байгуулах зав

А/26

Автотээврийн үндэсний төвийн захирал

 

2019.01.23

 

7

35

“Автотээврийн үндэсний төв” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын төрийн болон албаны нууцыг хадгалах, хамгаалах журам

А/131

 

Автотээврийн үндэсний төвийн захирал

 

 

2019.05.09

 

 

45

 

36

Ажлын хувцас, нэг бүрийг хамгаалах хэрэгслийг захиалах хэрэглэх олгох, бүртгэх журам

А/142

Автотээврийн үндэсний төвийн захирал

 

2019.05.16

 

49

37

Улс, хот хооронд зорчих тасалбар олгох, буцаах үйл ажиллагааны журам

А/166

Автотээврийн үндэсний төвийн захирал

 

2019.05.28

 

9

38

Тохирлын                   үнэлгээний удирдлагын тогтолцоонд дүн шинжилгээ хийх журмын зарим заалтад өөрчлөлт оруулах тухай

А/187

Автотээврийн үндэсний төвийн захирал

 

2019.06.17

 

1

39

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 3-н шатны хяналтыг зохион байгуулах журам

А/260

Автотээврийн үндэсний төвийн захирал

 

2019.08.30

 

16

40

Мэргэшсэн жолоочийн онолын шалгалт авах, үнэмлэх олгох үйл ажиллагаанд баримтлах журам батлах тухай

А/302

 

Автотээврийн үндэсний төвийн захирал

 

2019.10.11

 

6

41

Байгууллагын      дотоод      ERP системийн эрх олгох журам

А/335

Автотээврийн үндэсний төвийн захирал

 

2019.11.13

 

8

42

Автотээврийн             хэрэгслийн бүртгэлийн явцад үүссэн баримт бичгээр хадгаламжийн нэгж болон цахим архив үүсгэх, тэдгээрийг хадгалах, хамгаалах, лавлагаа хуулбар, олгох журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

А/19

 

 

Автотээврийн үндэсний төвийн захирал

 

 

 

2021.01.14

 

 

 

3

43

Архив, албан хэрэг хөтлeлтийн журмыг шинэчлэн батлах тухай

А/180

Автотээврийн

үндэсний төвийн захирал

 

2021.08.02

 

21

44

Автотээврийн үндэсний тев ТӨҮГ-ын Ёс зүйн дүрэм батлах тухай

А/207

Автотээврийн үндэсний төвийн захирал

 

2021.09.13

 

7

45

Баталгаажуулалтын үйл явцын журам батлах тухай

 

А/233

Автотээврийн үндэсний

төвийн захирал

 

2021.10.14

 

38

46

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт зохион байгуулах журам батлах тухай

 

А/281

Автотээврийн үндэсний төвийн захирал

 

2021.11.18

 

14

47

Хөдөлмөрийн     дотоод    журам батлах тухай

А/01

Автотээврийн

үндэсний төвийн захирал

 

2022.01.03

 

36

 

48

Тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас ашиглах, хадгалах зарцуулалтад хяналт тавих журам шинэчлэн батлах тухай

 

А/51

 

Автотээврийн үндэсний төвийн захирал

 

 

2022.02.11

 

 

4

49

Захирлын                    зөвлөлийн бүрэлдэхүүн ажиллах журам шинэчлэн батлах тухай

 

А/71

Автотээврийн үндэсний төвийн захирал

 

2022.03.14

 

7

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын тогтоол

1

Автотээврийн үндэсний төв ТӨҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц, дүрэм захиргааны албан тушаалын жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай

 

55

Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар

 

2016.09.29

 

 

10

2

Автотээврийн үндэсний төв ТӨҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтцийн схем батлах тухай

 

 

14

Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар

 

2017.01.24

 

 

2

3

Автотээврийн үндэсний төв ТӨҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны дээд хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай

 

52

Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар

 

 

2020.02.18

 

 

2

4

Автотээврийн үндэсний төв ТӨҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтцийг шинэчлэн батлах тухай

 

420

Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар

 

2021.09.28

 

2

Үндэсний стандартууд

1

Аюултай        ачаа,        ангилал техникийн ерөнхий шаардлага

 

МNS 4978:2000

Стандартчилал

, хэмжил зүйн газар

 

2000

 

 

7

2

Автомашины    улсын    дугаар, Техникийн шаардлага

MNS4410:20 02

Стандартчилал

, хэмжил зүйн газар

 

2002

 

12

3

Автотээврийн           хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг хийх заавар Ерөнхий шаардлага

 

MNS 5011:2003

Стандартчилал

, хэмжил зүйн газар

 

2003

 

15

4

Автомашины                угаалгын үйлчилгээ ангилал ерөнхий шаардлага

MNS 5347:2003

Стандартчилал

, хэмжил зүйн газар

 

2003

 

5

5

Автотээврийн                   хөтлөх

МNS

Стандартчилал

2003

5

 

 

бүрэлдэхүүний      эргономикийн үзүүлэлтүүд

4599:2003

, хэмжил зүйн газар

 

 

6

Техникийн                    найдварт ажиллагааны үндсэн нэр томъёо, тодорхойлолт тайлбар толь

MNS 3831:2003

Стандартчилал

, хэмжил зүйн газар

 

2003

 

11

7

Жуулчны тээврийн үйлчилгээ Ерөнхий шаардлага

MNS 5231:2003

Стандартчила хэмжил      зүйн газар

 

2003

 

3

8

Ачааны машин ба чиргүүлийн хэрэгсэл, суудлын автомашины чиргүүл - сач-500 техникийн ерөнхий

шаардлага

MNS 5394:2004

 

Стандартчилал хэмжил зүйн газар

 

 

2004

 

 

6

9

Баримт           бичиг           эрдэм шинжилгээний ажлын тайлан бүтэц, шаардлага

МNS 2492:2004

Стандартчилал

, хэмжил зүйн газар

 

2004

 

13

10

Шингэрүүлсэн шатдаг хийн түлшний нэмэлт төхөөрөмжөөр тоноглох үйлчилгээ, Ангилал. Ерөнхий шаардлага

MNS 5529:2005

Стандартчилал

, хэмжил зүйн газар

 

2005

 

7

11

Хэрэглэгчдэд             зориулсан үйлчилгээ,авто замын дагуух үйлчилгээний газар байгууламж үндсэн шаардлага

 

MNS 5537:2005

Стандартчилал

, хэмжил зүйн газар

 

2005

 

12

Авто     зогсоол     ангилал     ба ерөнхий шаардлага

MNS 5342:2007

Стандартчилал

, хэмжил зүйн газар

 

2007

 

8

13

Улс хоорондын авто тээврийн ачаа, зорчигч Тээвэрлэлтийн ерөнхий шаардлага

 

МNS 5831:2007

Стандартчилал

, хэмжил зүйн газар

 

2007

 

8

14

Ачааны терминал.Ангилал ба нийтлэг шаардлага

 

МNS 5832:2007

Стандартчилал

, хэмжил зүйн газар

 

2007

 

10

15

Нийтийн тээврийн хэрэгслийн цахилгаан тээврийн хэрэгсэл. JEA-800 маркийн троллейбус угсрах                 ашиглах-Үндсэн Параметр ба техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5773:2007

 

Стандартчилал

, хэмжил зүйн газар

 

 

2007

 

 

12

16

Нийтийн      такси      үйлчилгээ, ангилал       ба       тодорхойлолт

MNS5122:20 08

Стандартчилал

, хэмжил зүйн

2008

9

 

 

ерөнхий шаардлага

 

газар

 

 

17

Бензин                  хөдөлгүүртэй, автомашин утааны найрлага дах,             хорт             бодисын зевшеврагдах дээд хэмжээ ба хэмжих apra

MNS5013:20 09

 

Стандартчилал

, хэмжил зүйн газар

 

 

2009

 

 

6

18

Дизель                   хөдөлгүүртэй автомашин           – Утааны тортогжилтын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ ба хэмжих арга

MNS5014:20 09

Стандартчилал

, хэмжил зүйн газар

 

2009

 

7

19

Авто    үйлчилгээний    ангилал ерөнхий шаардлага

MNS5025:20 10

Стандартчилал

, хэмжил зүйн газар

 

2010

 

6

20

Автотээврийн           хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэгийн төв Ангилал Ерөнхий шаардлага

 

МNS 5044:2010

Стандартчилал

, хэмжил зүйн газар

 

2010

 

6

21

Зохион                      байгуулалт, захирамжлалын баримт бичиг 1- р хэсэг баримт бичгийн нэр, төрөл тодорхойлолт

 

MNS5140- 1:2011

Стандартчилал

, хэмжил зүйн газар

 

2011

 

4

22

Зохион                       байгуулалт, захирамжлалын баримт бичиг 2-р хэсэг баримт бичгийн бүрдлүүд, тэдгээрт тавих шаардлага

 

МNS5140- 2:2011

 

Стандартчилал

, хэмжил зүйн газар

 

 

2011

 

 

14

23

Зохион                       байгуулалт, захирамжлалын баримт бичиг 3- р хэсэг баримт бичгийн хэвлэмэл хуудас, тэдгээрт бүрдлүүдийг байрлуулахад тавих шаардлага

 

МNS5140- 3:20113

 

Стандартчилал

, хэмжил зүйн газар

 

 

2011

 

 

12

24

Автотээврийн           хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага

 

МNS 4598:2011

Стандартчилал

, хэмжил зүйн газар

 

2011

 

16

25

Овор            ихтэй            ачааны тээвэрлэлтэд тавих ерөнхий шаардлага

 

MNS 5345:2011

Стандартчилал

, хэмжил зүйн газар

 

2011

 

5

26

Автотээврийн            хэрэгслийн техникийн үйлчилгээ засварын тогтолцоо,

 

 

МNS 4601:2011

Стандартчилал

, хэмжил зүйн газар

 

2011

 

15

27

Хүнд     даацын     автотээврийн

МNS

Стандартчилал

2011

12

 

 

хэрэгсэл,Техникийн        ерөнхий шаардлага

6278:2011

, хэмжил зүйн газар

 

 

28

Автотээврийн             үйлчилгээ. Зорчигч тээврийн автобуудал, Ерөнхий Шаардлага

МNS 6300:2011

Стандартчилал

, хэмжил зүйн газар

 

2011

 

9

29

Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ ангилал ба үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага

MNS 5012:2011

Стандартчилал

, хэмжил зүйн газар

 

2011

 

11

30

Хүнсний түргэн гэмтэх эмзэг бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэхэд тавих ерөнхий шаардлага

MNS 5343:2011

Стандартчилал

, хэмжил зүйн газар

 

2011

 

7

31

Ахуйн хог хаягдлыг тээвэрлэхэд тавигдах ерөнхий шаардлага

MNS 5344:2011

Стандартчилал

, хэмжил зүйн газар

2011

5

32

Нийтийн тээвэр Замналын зогсоол.Ангилал . Техникийн шаардлага

MNS 5879:2012

Стандартчилал

, хэмжил зүйн газар

2012

11

33

Автотээврийн             хэрэгслийн дизель                     хөдөлгүүрийг шингэрүүлсэн шатдаг хийн түлшний нэмэлт төхөөрөмжөөр тоноглох үйлчилгээ, ерөнхий шаардлага

MNS 6309:2012

 

Стандартчилал

, хэмжил зүйн газар

 

 

2012

 

 

12

34

Хүүхэд тээвэрлэх автобус, автобус ба үйлчилгээнд тавих шаардлага

MNS6440:20 14

Стандартчилал

, хэмжил зүйн газар

 

2014

 

11

35

Монгол улсад үйлдвэрлэсэн тээврийн хэрэгсэлд MNS ISO 3779:2010 (VIN)стандартыг хэрэглэх заавар

MNS 6512:2015

Стандартчилал

, хэмжил зүйн газар

 

2015

 

15

36

Автотээврийн хэрэгслээ ачаа зорчигч тээвэрлэлт, нэр томъёо тодорхойлолт

MNS 6593:2016

Стандартчилал

, хэмжил зүйн газар

 

2016

 

26

37

Тээврийн хэрэгсэлд тусгай дуут болон гэрлэн дохио тавих ба хэрэглэх. Ерөнхий шаардлага

MNS 4979:2016

Стандартчилал

, хэмжил зүйн газар

2016

5

38

Ашиглалтаас                хасагдсан тээврийн хэрэгслийг дахин боловсруулах үйлдвэрлэл. Ерөнхий шаардлага

MNS 6594:2016

Стандартчилал

, хэмжил зүйн газар

2016

5

ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ

 

1

Автотээврийн хэрэгсэл.Дизель хөдөлгүүрээс ялгарах хийг тодорхойлох арга

MNS ISO4803:199 9

Олон        улсын стандартын үндэсний хороо

1999

4

2

Автотээврийн                 хэрэгсэл

.Техникийн хяналтын үзлэгээр хорт хийг хэмжих арга

MNS ISO4804:199 9

Олон        улсын стандартын үндэсний хороо

1999

8

3

Автотээврийн   хэрэгсэл.   Масс Тайлбар толь ба код

MNS ISO1176:200 1

Олон        улсын стандартын үндэсний хороо

2001

7

4

Автотээврийн                хэрэгсэл.

Механикжсан                 тээврийн хэрэгслийн             оношилгооны систем. Тайлбар толь

MNS ISO4092:200 1

Олон        улсын стандартын үндэсний хороо

2001

2

5

Дизель хөдөлгүүр .

Өндөр даралтын түлшний насос, Сорилтын өндөр даралтын түлшний хоолой

MNS ISO4092:200 1

Олон        улсын стандартын үндэсний хороо

2001

2

6

Автотээврийн хэрэгсэл.Гэрэл ба дохиоллын төхөөрөмж Тайлбар толь

MNS ISO7227:200 1

Олон        улсын стандартын үндэсний хороо

2001

4

7

Машин механизмын бүхээг доторх дуу чимээ түвшинг тодорхойлох

MNSO IS5182:2005

Олон        улсын стандартын үндэсний хороо

2005

8

8

Зам тээврийн хэрэгсэл. Автомашин ба чиргүүлийн тоормос тайлбар толь

MNS ISO611:2005

Олон        улсын стандартын үндэсний хороо

2005

24

9

Автотээврийн хэрэгслийн - Дэлхийн үйлдвэрлэгчийг таних тэмдэг\WMI\-н код

MNS ISO3780:201 0

Олон        улсын стандартын үндэсний хороо

2010

6

10

Автотээврийн хэрэгслийн таних тэмдгийн дугаар \VIN\

Агуулга ,бүтэц

MNS ISO3779:201 0

Олон        улсын стандартын үндэсний хороо

2010

8

11

Автотээврийн      хэрэгсэл,төрөл нэр, томъёо, тодорхойлолт

MNS ISO3833:201 0

Олон        улсын стандартын үндэсний хороо

2010

13

12

Автотээврийн хэрэгслийн таних тэмдгийн дугаар\vin\ агуулга

MNS ISO3779:201 0

Олон        улсын стандартын үндэсний хороо

2010

8

13

Автотээврийн хэрэгсэл Техник хяналт болон үйлчилгээний үед ажилласан хийн хорт бодисын агууламжийг хэмжих аргууд

MNS ISO3929:201 4

Олон        улсын стандартын үндэсний хороо

2014

6

 

14

Давших буцах хөдөлгөөнт дотоод шаталтад хөдөлгүүр. Ажилласан хий дэх хорт бодисын агууламжийг хэмжих1- р хэсэг:Туршилтын стенд дээр ажилласан хий дэх тоосонцор болон  хийн  байдалтай  хорт

бодисыг хэмжих

MNS ISO81781:20 14

Олон        улсын стандартын үндэсний хороо

2014

73

15

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал \ЗХАБ\- удирдлага зохион байгуулалтын тогтолцоо. Зааврыг   ашиглах   хэрэгцээ

шаардлага

MNS ISO39001:20 14

Олон        улсын стандартын үндэсний хороо

2014

44

16

Авто замын тээврийн хэрэгсэл. Их гэрлийн цацрагийн тусгалыг хэмжих төхөөрөмж

MNS ISO10604:20 15

Олон        улсын стандартын үндэсний хороо

2015

11

17

Автотээврийн хэрэгсэл нийтийн тээврийн автобусны жолоочийн ажлын байранд тавигдах тавигдах                эргономикийн шаардлага.  1-р  хэсэг:ерөнхий

ойлголт үндсэн шаардлага

MNS ISO16121- 4:2016

Олон        улсын стандартын үндэсний хороо

2016

15

18

Автотээврийн хэрэгсэл ,нийтийн тээврийн автобусны жолоочийн ажлын байранд тавигдах эргономикийн шаардлага 4-р хэсэг: Жолоочийн бүхээгийн орчин

MNS ISO16121- 4:2016

Олон        улсын стандартын үндэсний хороо

2016

7

 

 

 

 

Дуудлага худалдаа эхлэхийг та
мэдсэн үү?

УЕА шинэ серийн 387 онцлог дугаарын дуудлага худалдаа 4 сарын 18-наас 5 сарын 12 хүртэл ажлын 19 хоногийн турш үргэлжилнэ.