Чингисийн өргөн чөлөө -11
1900-1234 info@transdep.mn
2021-02-03 11:56:39

Дүрэм, журам, удирдамж

Нэр Дугаар Батлагдсан Огноо
1. Автотээврийн үндэсний төвийн ажилтныг шагнаж урамшуулах, түүнийг олгох журам 177 2015.08.31
2. Улс хоорондын тээвэрлэлтэд хяналт тавих, харилцан мэдээлэл солилцох журам 55, 75 2016.02.18
3. "Автотээврийн үндэсний төв" төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын дүрэм, зохион байгуулалтын бүтцийг шинэчлэн батлах тухай 14 2017.01.24
4. Автотээврийн үндэсний төвийн Ёс зүйн дүрэм 142  2017.04.28
5. Автотээврийн үндэсний төвийн ажилчдын мэргэжил, ур чадварын түвшин тогтоох журам 206 2017.06.12
6. Автотээврийн үндэсний төвийн Дотоод журам 25 2018.01.16
7. "Автотээврийн үндэсний төв" төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын "Нэгжийн удирдлага, ажилтны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлж, дүгнэх журам" 334 2018.11.07
8. Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам, журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 222 2020.11.18
9. Тээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын дуудлага худалдааг зохион байгуулах удирдамж A/70 2021.03.10
10. Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгөх журам А/76 2017.09.11
11. ТАМГА, ТЭМДЭГ, БАТАЛГААНЫ ТЭМДЭГ, ХЭВЛЭМЭЛ ХУУДАС ХИЙЛГЭХ, ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ 226 2022.01.04
12. Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн захиралтай онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах дүрэм журам 184 2022.05.03
13. "Автотээврйин үндэсний төв" ТӨҮГ-ийн 2021 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт зорилгот түвшин болон контрактын биелэлтийн тухай    
14. "Албан хаагч, ажилтныг сонгон шалгаруулах журам  А/300 2022.12/08 
15. ТӨБЗГ-н 2022 оны 307-р тогтоол  307 2022

16.

ТӨБЗГ-н 55-р тогтоол 55 2016.09.29

17.

Хяналт, шинэжилгээ үнэлгээний журам A/146  2018.05.17

18.

Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам 07/2550  2023.05.30 

19.

АТҮТ ТӨҮГ-ын бүтэц зохион байгуулалт дүрэм 55  

Дуудлага худалдаа эхлэхийг та
мэдсэн үү?

УЕА шинэ серийн 387 онцлог дугаарын дуудлага худалдаа 4 сарын 18-наас 5 сарын 12 хүртэл ажлын 19 хоногийн турш үргэлжилнэ.